Disclaimer

Alle merk- en productnamen zijn eigendom van de desbetreffende houders.
Rechten en zetfouten voorbehouden.
Stam Avenhorn © 2010 - 2016

Algemene voorwaarden

Stam Avenhorn B.V. gevestigd te Avenhorn, als gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Alkmaar onder akte nr. 26-1982.
Artikel 1 Toepasselijkheid
1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen zijn deze algemene voorwaarden op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de daaruit voortvloeiende verbintenissen van toepassing en prevaleren zij boven afwijkende voorwaarden van onze kontraktpartner.
Artikel 2 Aanbiedingen
1. Alle offertes en prijsopgaven zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld. Afspraken en overeenkomsten met ondergeschikte leden van het personeel binden ons niet voor zover deze niet door ons schriftelijk zijn bevestigd.
2. Alle tekeningen en andere bescheiden op de offerte c.q. opgave betrekking hebbend, blijven ons eigendom en mogen niet zonder onze voorafgaande toestemming worden gekopieerd of aan derden ter inzage worden gegeven. De opdrachtgever, danwel diegene die ons om offerte of prijsopgave heeft verzocht, is gehouden op onze schriftelijke mededeling, binnen een door ons te stellen termijn, de hem ter hand gestelde modellen, tekeningen, ontwerpen, foto's en/of afbeeldingen te retourneren.
3. In geval geen opdracht wordt verstrekt, worden de door ons vervaardigde tekeningen en andere bescheiden in rekening gebracht.
Artikel 3 Opdrachten
1. De overeenkomst wordt eerst geacht tot stand te zijn gekomen, indien wij deze schriftelijk hebben bevestigd. Als datum van totstandkoming zal gelden de datum van verzending van de opdrachtbevestiging.
2. Als tekst van de overeenkomst zal gelden de tekst van de opdrachtbevestiging. Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of aangebrachte wijzigingen, zijn slechts geldig indien wij deze schriftelijk hebben bevestigd.
3. Door ons vervaardigde tekeningen en andere bescheiden op de opdracht betrekking hebbende, blijven ons eigendom en mogen zonder onze uitdrukkelijke voorafgaande toestemming niet worden gekopieerd of aan derden ter inzage worden gegeven.
Artikel 4 Prijzen
1. Onze prijzen worden berekend af fabriek. Na totstandkoming van de opdracht is, tenzij anders overeengekomen, het loon- en prijsrisico voor rekening van opdrachtgever.
2. Kosten van aanvullingen en/of wijzigingen van de opdracht worden op basis van nacalculatie aan de opdrachtgever in rekening gebracht. 3. Door ons in het kader van een opdracht vervangen onderdelen en/of materialen worden ons eigendom. De opdrachtgever kan nimmer
hieraan enigerlei recht op korting of provisie ontlenen.
Artikel 5 Levertijd
1. Levertijden en reparatieduur worden bij benadering opgegeven en zijn vastgesteld in de verwachting dat wij kunnen blijven arbeiden als ten tijde van de aanbieding en ons de nodige materialen tijdig zullen worden toegeleverd.
2. Overschrijding van de levertijd ontslaat de opdrachtgever niet van zijn verplichting tot afname. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen zal een overschrijding van levertijd nimmer, ook niet na ingebrekestelling, aanspraak geven op schadevergoeding. De opdrachtgever vrijwaart ons voor alle aanspraken die derden terzake jegens ons geldend maken.
Artikel 6 Overmacht
1. Indien tijdens de uitvoering van de opdracht blijkt, dat deze tengevolge van ons niet bekende omstandigheden of door overmacht onuitvoerbaar is, behouden wij ons het recht voor de opdracht zodanig te wijzigen, dat uitvoering mogelijk wordt. Meerdere of mindere kosten, die uit de wijziging van de opdracht voortvloeien, zullen tussen partijen worden verrekend, terwijl ons bovendien een vergoeding voor reeds verrichte, maar onnut gebleken werkzaamheden toekomt, zo daar aanleiding toe bestaat.
2. In geval van overmacht hebben wij de keuze om ofwel de nakoming van de verbintenis uit te stellen, ofwel de gesloten overeenkomst te annuleren, danwel als ontbonden te beschouwen zonder daarbij tot betaling van enige schadevergoeding gehouden te zijn. Indien de levering meer dan drie maanden na de overeengekomen leveringsdatum zal moeten geschieden, zijn wij gerechtigd eventuele extra kosten aan de opdrachtgever door te berekenen.
3. Als overmacht in de zin van dit artikel worden o.a. beschouwd oorlog, revolutie, overstroming, storm, werkstaking, uitsluiting, alsmede niet- levering of niet-tijdige levering van onderdelen en iedere niet aan onze schuld te wijten omstandigheid, welke de nakoming verhinderd.
Artikel 7 Betalingscondities
1. Tenzij anders is overeengekomen, dient betaling plaats te vinden voor levering. Wij behouden ons uitdrukkelijk het retentierecht voor indien de betalingscondities niet worden nagekomen en aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor enigerlei schade voortvloeiende uit het gebruik van ons retentierecht. Voorts worden door ons gedurende het gebruik van ons retentierecht de stallingskosten in rekening gebracht.
2. Schuldvergelijking is voor opdrachtgever nimmer toegestaan. De vordering tot betaling van de gehele op grond van de met ons gesloten overeenkomst verschuldigde som, is elk geval onmiddellijk opeisbaar bij niet stipte betaling of wanneer opdrachtgever in staat van faillissement raakt, surséance van betaling aanvraagt, of enig beslag op goederen of vorderingen van opdrachtgever wordt gelegd.
3. Indien onze vordering niet conform het in lid 1 van dit artikel bepaalde wordt betaald, zijn wij gerechtigd de vordering te verhogen met een rente van 2% per maand, waarbij gedeelten van een maand voor een gehele maand worden gerekend.
4. Indien opdrachtgever na schriftelijke sommatie in gebreke blijft met betalen, zijn wij gerechtigd bovendien het verschuldigde bedrag te verhogen met incasso-gerechts- en andere inningskosten, waaronder de kosten van rechtskundige bijstand. De buitengerechtelijke kosten worden ten deze gesteld op minimaal 20% van het bedrag der vordering.
5. Het indienen van klachten met betrekking tot de uitvoering van de opdracht ontheffen opdrachtgever niet van zijn verplichting tot algehele stipte betaling van de door hem verschuldigde bedragen. Evenmin wordt opdrachtgever van zijn betalingsverplichting ontheven door omstandigheden, welke hem het gebruik maken van door ons geleverde goederen verhinderen c.q. onmogelijk maken.
6. Naast ons recht van retentie behouden wij ons uitdrukkelijk de eigendom van de door ons geleverde goederen voor, totdat opdrachtgever al zijn verplichtingen aan ons is nagekomen. Ons eigendomsrecht wordt niet aangetast indien de door ons geleverde goederen deel gaan uitmaken van goederen van opdrachtgever c.q. derden. Indien de opdrachtgever de door ons geleverde goederen heeft doorgeleverd voor de eigendom op hem is overgegaan, wordt de afnemer van onze opdrachtgever bewaarder van de goederen ten opzichte van ons. Onze opdrachtgever is verplicht een daartoe strekkend voorbehoud bij de doorlevering kenbaar te maken.
7. In geval opdrachtgever enige verplichting jegens ons niet nakomt, zijn wij zonder enige ingebrekestelling gerechtigd de goederen terug te nemen. In dit geval is de opdrachtgever c.q. bewaarder gehouden op eerste aanmaning onzerzijds de plaats te wijzen waar de betrokken goederen zijn opgeslagen en ons in staat te stellen tot het terugnemen van de goederen.
Artikel 8 Garantie
1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, wordt door ons garantie verstrekt gedurende één jaar na aflevering. Onze garantiever- plichtingen zijn ten alle tijde beperkt tot herstel, of ter onze keuze, vervanging van de door ons geleverde goederen.
2. Elke aanspraak op garantie vervalt, indien zonder onze voorkennis en toestemming werkzaamheden zijn verricht, die in verband kunnen worden gebracht met de door ons verrichte montage-, herstel-, en/of onderhoudswerkzaamheden, ten aanzien waarvan het beroep op garantie wordt gedaan.
Artikel 9 Aansprakelijkheid
1. Wij zijn nimmer gehouden tot enige verdere aansprakelijkheid dan vervanging of reparatie van ondeugdelijke goederen en/of het opnieuw of alsnog uitvoeren van overeengekomen werkzaamheden. Evenmin zijn wij aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade, welke wordt veroorzaakt aan het door ons geleverde of bewerkte goed of door de werking of niet-werking van het door ons geleverde of bewerkte goed of door het in dienst zijnde personeel, toegebracht aan goederen en personen, welke of wie dan ook, behoudens in geval van grove schuld.
2. Derhalve zijn wij nimmer aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade, waaronder begrepen diefstal en verlies van goederen welke wij onder ons hebben, uit welke hoofde of van welke aard dan ook, danwel de opdrachtgevers, danwel door derden geleden.
Artikel 10 Reclames
1. Reclames wegens of verband houdende met ondeugdelijkheid van door ons uitgevoerde werkzaamheden, danwel door ons geleverde goederen, dienen binnen tien dagen na af- of oplevering van het object aan de opdrachtgever, schriftelijk bij ons te worden aangemeld onder vermelding van alle relevante omstandigheden.
2. Reclames wegens onzichtbare gebreken worden door ons na verloop van een jaar na de datum van aflevering niet meer in behandeling genomen. Hierbij is niet van belang of opdrachtgever gedurende deze tijdsperiode wel of geen gebruik van het object heeft gemaakt.
3. Reclames betreffende niet door ons vervaardigde onderdelen worden niet in behandeling genomen, evenals reclames wegens gebreken welke het gevolg zijn van gebruik van het object voor andere doeleinden dan waarvoor het bestemd is, danwel onder buitengewone omstandigheden.
Artikel 11 Geschillen
1. Op alle aanbiedingen, verbintenissen en de uitvoering hiervan is het nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen, gerezen tussen opdrachtgever en ons zullen naar onze keuze worden berecht door de bevoegde rechter in het kanton of arrondissement waar wij gevestigd zijn.

Aanleverspecificaties

Om een goed eindresultaat te kunnen garanderen is het belangrijk dat u deze aanwijzigingen nauwkeurig volgt.
Bij aanlevering afwijkend van deze specificaties kunnen wij geen reclamaties accepteren. Bovendien brengt het
extra levertijd met zich mee. Wij garanderen 90% haalbaarheid t.a.v. referentiemateriaal/kleuren, (drukwerk,
pantone nummers etc.). Heeft u vragen? Neem contact met ons op, wij helpen u graag!

InDesign:
Document opmaken op 100% / ware grootte (inclusief 3 mm afloop rondom) of op schaal met vermelding van de schaal. Geen pas- of snijtekens plaatsen. Aanleveren in CMYK. Altijd letters omzetten naar lettercontouren met vermelding van het font! Verlopen maken in Photoshop. Wij verzoeken u een kleurreferentie (in de vorm van drukwerk) mee te leveren.

PDF:
Document opmaken op 100% / ware grootte (inclusief 3 mm afloop rondom) of op schaal met vermelding van de schaal. Geen pas- of snijtekens plaatsen. Aanleveren in CMYK. Let op zo hoog mogelijke resolutie gebruiken. Wij verzoeken u een kleurreferentie (in de vorm van drukwerk) mee te leveren.

Photoshop:
Document opmaken op 100% / ware grootte (inclusief 3 mm afloop rondom) of op schaal met vermelding van de schaal. Geen pas- of snijtekens plaatsen. Aanleveren in CMYK. Beelden op ware grootte met een minimale eindresolutie van 100 dpi op 100%. Geen kleurprofiel insluiten. Duotone beelden omzetten naar CMYK. Let op dat gemaakte uitknippaden binnen de afbeelding vallen i.v.m. het uitvergroten tijdens het printen. Wij verzoeken u een kleurreferentie (in de vorm van drukwerk) mee te leveren.

Illustrator:
Document opmaken op 100% / ware grootte (inclusief 5 mm afloop rondom) of op schaal met vermelding van de schaal. Geen pas- of snijtekens plaatsen. Aanleveren in Pantone of CMYK. Altijd letters omzetten naar lettercontouren met vermelding van het font! Wij verzoeken u een kleurreferentie (in de vorm van drukwerk) mee te leveren.

 

Wie zijn wij?

Welkom bij Stam Avenhorn.

Onze missie is Stam Avenhorn in Noord-Holland te positioneren als een toonaangevende spuiterij van Commercial Vehicles en gerenommeerd signbedrijf. Daarbij ontzorgen wij de klant van ontwerp tot eindprodukt.

Stam Avenhorn heeft al bijna 100 jaar ervaring in het (re) stylen van uw wagenpark.
In onze spuiterij hebben wij al vele vrachtwagens voorzien van een nieuw laksysteem welke voldoet aan de huidige milieu wetgeving.

Ook voor het repareren van schades bent u bij ons aan het juist adres.
Stam Avenhorn maakt onderdeel uit van Stam Obdam, carrosseriebouw.

Daarnaast kunnen wij elke vrachtwagen voorzien van de mooiste belettering of fullcolor applicatie.
Desgewenst denken wij mee in het onderwerp. Sinds enkele jaren zijn wij ook officieel dealer van Vision-line.

 

Campers

Wikipedia definieert een camper, kampeerauto, kampeerwagen, mobilhome, zwerfwagen of motorhome als motorvoertuig. Ingericht om in te wonen of verblijven. In West-Europa worden campers vooral gebruikt voor vakanties. Zolang het om vakanties gaat is het overnachten in een camper een vorm van kamperen. In de Verenigde Staten wordt er daarnaast permanent in campers gewoond.

Voor veel mensen is reizen met een camper een levensstijl, het gevoel van vrijheid in de combinatie met comfort.

Camperbezitters zijn mensen die trots en zuinig zijn op hun bezit, het is een hobby.

Stam Avenhorn staat voor deze camperbezitters klaar om hun mobiele huis nog mooier te maken. Ook voor schades en / of belettering kunt u bij ons terecht.

Vraag eens vrijblijvend een prijsopgave bij ons op, u kunt vragen naar Gerinda Stam. Graag tot ziens, de koffie staat voor u klaar!

 

Avenhorn Design spuitwerk
 

Spuitwerk

Stam Avenhorn is alles wat u van een professionele spuiterij mag verwachten.

LEES MEER...

Avenhorn Design belettering
 

Belettering & Reclame

Reclameborden, bewegwijzering, belijning en belettering voor bedrijfswagen en autoreclame.

LEES MEER...

Avenhorn Design promotiemateriaal
 

Promotiemateriaal

Ontelbare mogelijkheden met als doel uw omzet positief te beïnvloeden.

LEES MEER...

Avenhorn Design specials
 

WRAPPEN

Ook voor wrappen, oftewel het inpakken van een voertuig kunt u bij Stam Avenhorn terecht.

LEES MEER...